Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 21-40
   Volumes 1-20
   Volumes 41-62
      Volume 62
      Volume 61
      Volume 60
      Volume 59
      Volume 58
      Volume 57
      Volume 56
      Volume 55
      Volume 54
      Volume 53
      Volume 52
      Volume 51
      Volume 50
      Volume 49
      Volume 48
      Volume 47
      Volume 46
      Volume 45
      Volume 44
      Volume 43
      Volume 42
      Volume 41
Search
VOLUME 49 (1989) | ISSUE 4 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Semikhatov A. M. , Operator formalism for fermion strings on Riemann surfaces 209  (181)
Ansel'm A. A. , Iogansen A. A. , Radiative corrections to the axial anomaly 214  (185)
Ammar R. G. , Bakich A. M. , Burnett T. H., Batusov Yu. A., Vaisenberg A. O., Wilkes R. J. , Wilczynska B. , Wilczynski H. , Voyvodic L. , Wosiek B. , Wolter W. , Gorichev P. A., Gress J., Daion M. I. , Davis R. E. P., Egorov O. K., Ivanova M. , Kwak N. , Kolganova E. D., Coppage D., Krzywdzinski S., Kuznetsov O. M. , Lord J. J., Lyukov v, Makhlyueva I. V., Olszewski A., Peak L. S., Pozharova E. A. , Reimer R. , Rappoport V. M., Rosenbladt R. , Rubin H. A. , Smart W., Smirnitskii V. A., Stump R., Tre'tyak V. I., Chernev Kh., Shamanov V. V., Jurak A., Production of cumulative protons in an interaction of neutrinos with emulsion nuclei 219  (189)
Ivanenko I. P. , Rapoport I. D., Shestoperov V. Ya., Basina Yu. V., Vakulov P. V. , Vasil'ev Yu. Ya., Golynskaya R. M. , Gordeev Yu. P., Grigor'eva L. B., Kazakova A. E., Kozlov V. D., Kumpan I. P., Mishchenko L. G., Nikanorov V. M., Papina L. P., Platonov V. V., Podorozhnyi D. M., Samsonov G. A. , Smolenskii L. G., Sobinyakov V. A. , Tambovtsev G. E., Trigubov Yu. V., Fateeva I. M. , Fedorov A. N. , Khein L. A., Chikova L. O. , Shiryaeva V. Ya. , Yakovlev B. M. , Yashin I. V. , Energy spectrum of primary cosmic-ray particles at 1-100 TeV from data from the Sokol package 222  (192)
Kogan Ya. I., Bound states of fermions and superconducting ground state in a 2+1 gauge theory with a topological mass term 225  (194)
Zaretskii V. V., Burak Ya. V. , Phase transitions stimulated by thermal cycling 229  (198)
Scott J. F. , Dielectric anomalies in nonferroelectric phase transitions 233  (202)
Balatskii A. V. , Fermion states in an antiferromagnet in connection with a local U/(1) symmetry 236  (204)
Golinei I. Yu. , Delyukov A. A., Sugakov V. I. , Self-excited oscillations of the exciton density and temperature in an impurity molecular crystal 239  (207)
Miller A. V., Vainrub A. M., Heinmaa I. A., Reinkhol'd A. V., Lippmaa E. T. , Shchegolev I. F., Temperature-independent spin-lattice relaxation of Cu(2) nuclei in the normal state of YBa2Cu3O7-δ single crystals 244  (211)
Osip'yan Yu. A. , Bokhenkov E. L.,Golosovskii I. V. , Zharikov O. V. , Krasheninnikov A. V., Kuznetsov S. A., Nikolaev R. K. , Plakhtii V. P., Ponyatovskii E. G., Rashchupkin V. I., Sidorov N. S., Sovestnov A. E. , Fedorova E. I., Kharchenkov V. P., Neutron diffraction of Y-Ba-Cu-O-Cl ceramic 248  (214)
Ivanchenko Yu. M. , Mikheenko P. N., Seminozhenko V. P., Sobolev V. L., Usoskin A. I., Yuzhelevskii Ya. I., Thermal drag of vortices in YBa2Cu3Ox superconducting films 253  (218)
Molchanov V. N., Muradyan L. A. , Simonov V. I. , Atomic structure of YBa2Cu3O7-δ single crystals with an intermediate oxygen concentration 257  (222)
Kalugin P. A. , Density of quasicrystals 262  (226)
Skripov A. V. , Stepanov A. P., Merzhanov V. A. , Lyubovskaya R. N., Lyubovskii R. B., Anomalous field dependence of the nuclear-spin relaxation time in the organic conductor (ET)4Hg2/89Br8 265  (229)
Burdel' K. K., Voronkova V. I., Moshchalkov V. V., Polishchuk I. E., Tulinov A. F., Chechenin N. G., Yanovskii V. K., Channeling of helium ions in PrBa2Cu3O7-δ single crystals 269  (232)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.