Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 41-62
   Volumes 1-20
   Volumes 21-40
      Volume 40
      Volume 39
      Volume 38
      Volume 37
      Volume 36
      Volume 35
      Volume 34
      Volume 33
      Volume 32
      Volume 31
      Volume 30
      Volume 29
      Volume 28
      Volume 27
      Volume 26
      Volume 25
      Volume 24
      Volume 23
      Volume 22
      Volume 21
Search
VOLUME 39 (1984) | ISSUE 4 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Lozovik Yu. E. , Farztdinov V. M., Gevorkyan Zh. S. , Dynamic quantum Hall effect 179  (153)
Antipin A. A. , Kochelaev B. I., Shlenkin V. I., Electron spin-lattice and phase relaxation in ytterbium-activated phosphate glasses 182  (155)
D'yakonov M. I. , Photoinduced electrical domains in ruby 185  (158)
Basun S. A. , Kaplyanskii A. A. , Feofilov S. P. , Furman A. S. , Hysteresis in an external field and critical temperature behavior of the photoinduced system of electrical domains in ruby crystals 189  (161)
Afonin V. V. , Gal'perin Yu. M. , Gurevich V. L., Quantum corrections to the thermoelectromotive force of dirty conductors 193  (164)
Sheleg A. U. , Zaretskii V. V., x-ray-diffraction study of a commensurate-incommensurate-commensurate phase-transition sequence in α-ZnP2 196  (166)
Volovik G. E., Spontaneous electrical polarization of vortices in superfluid 3He 200  (169)
Abramova I. N. , Aleksandrov E. B. , Bonch-Bruevich A. M., Khromov V. V. , Photostimulated desorption of metal atoms from surfaces of transparent insulators 203  (172)
Khramov D. A. , Urusov V.S., Ellert A. G. , Anomalous behavior of the probability for a Mossbauer effect in SnO2 doped with Fe 206  (174)
Ammosov V. V. , Asratyan A. E., Gapienko V. A., Gapienko G. S., Gorichev P. A. , Denisov A. G., Efremenko V. I. , Zaets V. G. , Kliger G. K. , Klyukhin V. I. , Kolganov V. Z. , Koreshev V. I. , Kruchinin S. P. , Kubantsev M. A. , Makhlyueva I. V. , Pitukhin P. V. , Sirotenko V. I. , Slobodyuk E. A. , Usubov Z. U. , Fedotov A. V. , Shevchenko V. G. , Shekelyan V. I., Production of neutral strange particles in ν N interactions caused by neutral currents 209  (176)
Wiegmann P. B. , Exact solution for the SU(/V) main chiral field in two dimensions 214  (180)
Bannik P. , Batusov Yu. A. , Bokova L. N., Vokalova A. , Kuznetsov O. M. , Lyukov V. V. , Piskaleva O. V., Tolstov K. D. , Tret'yak V. I., Shabratova G. S. , Andreeva N. P., Anzon Z. V. , Bubnov V. I. , Gaitinov A. Sh. , Eremenko L. E., Kalyachkina G. S. , Kanygina E. K., Chasnikov I. Ya., Gitsok M. , Marin A. , Roshu H., Haiduk M. , HaSegan D. , Bobodzhanov I., Leskin V. A. , Mukhtarov A. , Shermatov Sh. M. , Khoshmukhamedov R. A., Dzhuranova M. Sh., Salomov Dzh. A. , Avetyan F. A. , Krishchyan V. M. , Marutyan N. A. , Matevosyan K.A. , Sarkisova L. G., Lepekhin F. G. , Simonov B. B., Koraba J. , Korabovi M. , Silesh E. , Wilcincka B. , Volter V., Vosek B. , Olshecki A., Holyncki R., Antonchik V. A., Bakaev V. A., Belousov A. V., Bogdanov S. D. , Ostroumov V. I. , Bogdanov V. G. , Plyushchev V. A. , Solov'eva Z. I. , Adamovich M. I., Larionova V. G., OrlovaG. I. , Salmanova N. A. , Tret'yakova M. T. , Kharlamov S. P. , Azimov S. A. , Abduzhamilov A. , Abduzhamilov Sh. , Gadzhieva S. , Gulamov K. G. , Dzhuraev M., Zhumanov A. , Dukicheva N. S. , Mirkhodzhaeva D. , Navotnyi V. Sh. , Petrov V. I. , Saidkhanov N. Sh. , Svechnikova L. N. , Chernova L. P. , Babaev O. , Gulyamov U. G. , Khalmatova R. U. , Chernov G. M. , Burduli A. V., Kostanashvili N. I. , Serdamba L. , Togoo R. , Tuvdendorzh D. , Search for anomalons in interactions of neon-22 nuclei with emulsion nuclei at 4.1-AGeV/c 219  (184)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.