Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 41-62
   Volumes 1-20
   Volumes 21-40
      Volume 40
      Volume 39
      Volume 38
      Volume 37
      Volume 36
      Volume 35
      Volume 34
      Volume 33
      Volume 32
      Volume 31
      Volume 30
      Volume 29
      Volume 28
      Volume 27
      Volume 26
      Volume 25
      Volume 24
      Volume 23
      Volume 22
      Volume 21
Search
VOLUME 22 (1975) | ISSUE 1 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Golikov Yu.V. , Pustovalov Yu.V. , Romanov A.B. , Silin V.P., Tikhonchuk V.T. , Troitskaya V.A. , The nature of the low-frequency electromagnetic radiation in the polar cap 1  (3)
Vengalis B.Yu., Kastal'skii A.A., Mal'tsev S.B., Features of plasma reflection of strongly doped Si(Li) 3  (7)
Adzhemyan L.V. , Adzhemyan LTs. , Zubkov LA., Romanov V.P. , Depolarization scattering of light near the critical point 5  (11)
Gertsenshtein N.E. , Kobzev V.V., Possibility of generating coherent optical radiation by an electron beam 7  (15)
Kapitza P.L. , Useful energy from thermonuclear reactors 9  (20)
Lozovik Yu.E., Yudson V.I., Crystallization of a two-dimensional electron gas in a magnetic field 11  (26)
Belov K.P. , Goryaga A.N. , Skipetrova L.A., New mechanism of low-temperature transformation in ferrites containing Mn3+ ions 13  (29)
Samartsev V.V. , Usmanov R.G. , Khad'yev I.Kh. , Photon echo in CaWO4 : Nd3+ 14  (32)
Grebinnik V.G. , Gurevich I.I. , Zhukov V.A., Ivanter I.G. , Manych A.P., Nikol'skii B.A. , Selivanov V.I. , Suetin V.A. , Search for muonium atom in copper 16  (36)
Mikhailov Yu.N. , Bobrovski V.I., Goshchitskii B.N., Mirmel'shtein A.V. , Ponosov Yu.S. , Relaxation of frequencies and damping of transverse phonons in lead at T = 4.2 K. 18  (39)
Vasil'ev A.V. , Natadze A.L. , Ryskin A.I. , Piezospectroscopic effect in local and resonant oscillations connected with a degenerate electronic state of an impurity center in a crystal 19  (43)
Krokhin O.N. , Pustovalov V.V., Rupasov A.A. , Silin V.P. , Sklizkov G.V. ,Starodub A.N. , Tikhonchuk V.P. , Shikanov A.S., Parametric resonance and diagnostics of a laser plasma 21  (47)
Abramov B.M. , Dukhovskoi I.A., Kishkurno V.V., Kondratyuk LA. , Krutenkova A.M., Kulikov V.V., Radkevich I.A. , Fedorets V.S., Study of the reaction π+d → p+ π +n with large momentum transfer to the proton in the primary-momentum interval from 1.25 to 2.64 GeV/c 23  (51)
Vionov V.F. , Gaitinov A.Sh. , Chasnikov I.Ya. , Salomov Dzh. , Tolstov K.D. , Khoshmukhamedov R.A., Shabratova G.S., EI-Nagy A. , Solov'eva Z.I., Adamovich M.I., Larionova V.G., Orlova G.I. , Tret'yakova M.I. , Kharlamov S.N., Chernyavskii M.M., Azimov S.A., Bondarenko R.A. , Gulamov K.G., Petrov V.I. , Trofimova T.P., Chernova L.P. , Chernov G.M. , Energy characteristics of TT -meson interactions with nuclei at 50 GeV 25  (56)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.